Search
  • Ofra Nissan

השפע שקיים בתוכנו ומיקוד

Updated: Jan 5

התפזרות ושפע אינסופי מביאים למיקוד וייחודיות


רעיונות ויצירה הם אינסופיים וההשראה קיימת בתוכנו ומחוצה לנו. מצד אחד זה נשמע טוב מצד שני זה יוצר חוסר מיקוד ומביא להתפזרות. תפקידו של השפע הוא להוות הנעה והכוונה להיות ממוקדים.

לעשות 10 דוגמאות ללוגו, זו התפזרות להיות חוסר החלטיים לגבי הקוו העיצובי, זה מבלבל לרצות את מה שיש לאחרים כמעט כאחד לאחד, זה חוסר אותנטיות

המיקוד והפוקוס במה שנכון לנו עושה סדר ומכוון אותנו לייצר ולעצב את מה שנכון לאישיות שלנו ולאישיות של העסק שלנו.

המיקוד בעיצוב הוא תוצר של תשאול נכון, הכוונה, וידיעה מאוד ממוקדת לגביי הייחודיות של אופי השירות שאנחנו נותנים. תוך כדי תהליך העיצוב מתחדדת הבנה לגבי מי שאנחנו ומה אנחנו רוצים לשדר דרך החזות העסקית.


לכל אדם באשר הוא יש ערכים שונים וייחודים לו, הוא לעולם לא יהיה דומה לנותן שרות אחר באותו התחום.


עופרה | 050-2112366

3 views0 comments