English me

English yourself into life - לימוד אנגלית בקבוצות.

בניית תדמית | מיתוג

מטרת "המוצר":

  • התיידדות עם השפה האנגלית

  • דינמיקה קבוצתית במפגשים

  • העשרת השפה

  • מפגשים חווייתיים 

ייחודיות: לימוד אישי וחברתי 

המסר המרכזי: הנאה מהשפה האנגלית 

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366